Thư gửi nhà đầu tư
Thư gửi nhà
đầu tư
Ông HIROKAZU YAMAOKA

Ông HIROKAZU YAMAOKA

Nguyên Trưởng văn phòng JETRO Hà Nội
Quảng Ninh có vị trí địa chính trị, kinh tế đặc biệt, được ví như “đất nước Việt Nam thu nhỏ”, là cơ hội để phát triển kinh tế toàn diện, hiện đại, đa dạng, phong phú, có khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng. Là một trong ba đỉnh chiến lược của tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Quảng Ninh là một khu vực được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, cùng với các khu ...
TÓM LƯỢC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH

TÓM LƯỢC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH

Định hướng phát triển kinh tế của Quảng Ninh trong những năm tới là phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nóng sang tăng trưởng xanh; từ phát triển thiếu bền vững sang bền vững; từ phát triển theo bề rộng sang chiều sâu một cách hài hòa và hợp lý.
  Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế là mục tiêu chung của cả nước trong những năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khoá XI. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với tổng thể nền kinh tế nước ta và đối với từng địa phương, trong đó có ...
Gallery Video
Quảng Ninh tiềm năng và cơ hội
Play Video
Quảng Ninh tiềm năng và cơ hội
  • Quang Ninh Potentials and Opportunities
    Quang Ninh Potentials and Opportunities
SLIDE OF QUANGNINH