Thứ ba, 13/6/2017 Cập nhật lần cuối lúc 07:39

Câu hỏi của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lâm Thủy Phúc

Câu hỏi: 

"Theo khoản 1, điều 42 của Quy định hướng dẫn QLDA đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành theo quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Hồ sơ dự án đầu tư bao gồm: b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. d) Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 34 e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 67/2014/QH13 gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính. g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Công ty chúng tôi xin hỏi quý ban: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư quy định tại mục d nêu trên có phải kiểm toán không? Rất mong được sự giúp đỡ của Quý ban. Xin trân trọng cảm ơn!"

 

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư phúc đáp thắc mắc của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lâm Thủy Phúc như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu Tư 2014, hồ sơ dự án đề nghị Quyết định Chủ trương đầu tư không quy định Báo cáo Tài Chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư phải kiểm toán.

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 118/2015.NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu Tư: ...Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký đầu tư và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
 
Trường hợp Công ty còn những vướng mắc hoặc ý kiến trao đổi thêm, đề nghị Công ty tới Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh, quầy số 3 - Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư để được chuyên viên của Ban giải đáp cụ thể, trực tiếp.
 
Trân trọng!