Thứ năm, 13/11/2014 Cập nhật lần cuối lúc 14:04

Nhà đầu tư thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các hình thức nào?

Trả lời:

Ngoài hình thức thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thì hình thức đầu tư gián tiếp là kênh huy động vốn quan trọng và mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Hình thức đầu tư gián tiếp là hình thức mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Điều 26 của Luật Đầu tư quy định các hình thức đầu tư gián tiếp mà nhà đầu tư thực hiện tại Việt Nam là: đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, thông qua quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

Đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức, cá nhân và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.