Thứ năm, 13/11/2014 Cập nhật lần cuối lúc 14:04

Những lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh?

Trả lời:

- Về lĩnh vực ưu đãi đầu tư: Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục I, Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

- Về địa bàn ưu đãi đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh:

Theo quy định tại Phụ lục II, Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ thì khi nhà đầu tư đầu tư vào địa bàn các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, huyện đảo Cô Tô và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh (Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) và huyện Vân Đồn (Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã  hội  khó khăn) sẽ được hưởng những ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.