Thứ sáu, 1/6/2018 Cập nhật lần cuối lúc 07:14

Tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3455/UBND-TM1 về tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 7 nội dung yêu cầu, 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và từng nhiệm vụ cụ thể đã được phân công tại Chương trình hành động số 3766/KH-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung tại Kế hoạch số 2979/KH-UBND ngày 28/4/2017 cùng các văn bản chỉ đạo khác có liên quan đến nội dung trên. Đồng thời quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp.
Tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, tập trung triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện, có lộ trình thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất; định kỳ vào ngày 20 hằng tháng cuối quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở Kế hoạch - Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Song song với đó, UBND các địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát triển doanh nghiệp, đảm bảo đạt các mục tiêu phát triển doanh nghiệp đã được UBND tỉnh giao tại phụ lục I của Kế hoạch số 2979/KH-UBND ngày 28/4/2017; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền xuống tới từng xã, phường, thị trấn vận động hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát triển thành doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình, nhu cầu, khó khăn, vướng mắc của các hộ kinh doanh khi chuyển đổi, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ đưa tiêu chí phát triển doanh nghiệp vào đánh giá thi đua khen thưởng trong năm 2018 và những năm tiếp theo đối với các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

Thái Bình