I. Quy hoạch định hướng

II. Quy hoạch Xây dựng

1. Quy hoạch chi tiết

III. Quy hoạch phân khu