Monday,06 April
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một khối kinh tế khu vực của các quốc gia thành viên ASEAN, dự định sẽ được hình thành vào cuối năm 2015. Khi AEC trở thành hiện thực, doanh nghiệp của các nước trong khối sẽ gia nhập một cộng đồng chung lớn hơn với thuế quan bằng 0%.