Page 1 - Thông Tin Khu Kinh Tế, Khu Công Nghiệp
P. 1

I S O  9 0 0 1 :  2 0 0 8
                                                                                BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH
                                                                     KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
       BAN QU N LÝ KHU KINH T QU NG NINH
       • Tr s chính: Tòa nhà liên cơ quan s 2 - Đư ng Nguy n Văn
       C - Phư ng H ng Hà - Thành ph H Long - Qu ng Ninh
       Đi n tho i : 0203.3836573 Fax : 0203.3838022
       Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn
       Website: www.qeza.gov.vn
       • VĂN PHÒNG Đ I DI N CÁC KCN, KKT KHU V C MI N ĐÔNG
       Đ a ch : 29 Đư ng Chu Văn An - Phư ng Hòa L c - Thành ph
       Móng Cái - Qu ng Ninh
       Đi n tho i: 0203.3883353
                                                                           Quảng Ninh, năm 2020
   1   2   3   4   5   6