Page 18 - Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư
P. 18

nh: Sưu T m                           C. C.     CHÍNH SÁCH
                                  CHÍNH SÁCH
                                  ƯU ÐÃI ÐẦU TƯ
                                  ƯU ÐÃI ÐẦU TƯ


                          DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ           105
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23