Page 4 - QUANGNINH ECONOMIC ZONE AUTHORITY
P. 4

จԽɾεϙʔπɾ؍ޫϓϩδΣΫτ
        ͷόΠνϟΠ(Bai Chay)ڮ࿈བྷಓ࿏ɺΓΤϦΞ͓Αͼͦͷۙྡॅ୐஍ʹ͓͍ͯίϛϡχςΟΛ։ൃ͠                    38
        ΢ΦϯϏ(Uong Bi)ࢢϑΥϯυϯ(Phuong Dong)๥ʹ͓͚ΔϨδϟʔɾޘָɾࢢ֗஍ͷෳ߹ࢪઃ                   40
        ϧϯαϯ(Lung Xanh)ΤίπʔϦζϜ஍۠                                 41

        ΢ΦϯϏ(Uong Bi)ࢢจԽɾମҭɾεϙʔπηϯλʔ                               42
        ΫΞϯΪΞ(Quang Nghia)ࣾʹ͓͚Δุ஍ެԂ͓ΑͼՐ૴৔                             43
        ΫΞϯχϯ(Quang Ninh)লͷग़ೖޱʹ෇͘จԽɾαʔϏεηϯλʔ                           44
        τΡΠΞϯ(Thuy An)ࣾʹ͓͚ΔϕτφϜాࣷொମݧ؍ޫ஍ͷߏங                            45

        ϋΠϋ(Hai Ha)ݝุ஍ެԂ                                     46
        ΧΠνΣϯ(Cai Chien)؍ޫ஍                                    47
        ϋΠϋ(Hai Ha)ݝจԽɾεϙʔπηϯλʔ                                  48
        ςΟΤϯΤϯ(Tien Yen)ݝΠΤϯλϯ(Yen Than)ࣾʹ͓͚ΔύΫεΠ(Pac Sui)ΤίπʔϦζϜ؍ޫ஍               49
        όνΣ(Ba Che)ݝφϜιϯ(Nam Son)ࣾʹ͓͚ΔβΦຽ଒จԽଜΛ౤ࢿɺ؅ཧɺӡӦ͢Δɻ                     50

        μϜϋ(Dam Ha)ݝμϜϋ(Dam Ha)ொΓʹ͓͚Δ৯ࣄɾٳཆɾޘָαʔϏεηϯλʔ                       51
        ϏϯϦϡ΢(Binh Lieu)ݝυϯϰΝϯ(Dong Van)ࣾʹ͓͚ΔίϛϡχςΟπʔϦζϜͷϓϩδΣΫτ                  52
        ϏϯϦϡ΢(Binh Lieu)ݝυϯλϜ(Dong Tam)ࣾʹ͓͚ΔϏϯϦϡ΢஡ക৿ͷମݧܕ؍ޫ஍                    53
        ΰϧϑ৔ςʔϚͷCO TOϨδϟʔޘָ؍ޫ஍                                  54

        φϜϋ(Nam Ha)ࢢ֗஍͓ΑͼϨδϟʔ؍ޫ஍ϓϩδΣΫτ                              55
        ίʔτʔ(Co To)খౡͷϨδϟʔ؍ޫ஍ɺޘָ͓ΑͼϚϦϯεϙʔπηϯλʔͷϓϩδΣΫτ                       56
        πΦϯεΞϯ(Truong Xuan)࿷ޘָɾϨΫϦΤʔγϣϯ஍۠ϓϩδΣΫτ                          57
        όνϟ΢(Ba Chau)࿷Ϩδϟʔ؍ޫ஍ϓϩδΣΫτ                                58
        υϯνΣ΢ΰϧϑ৔                                         59

         ҩྍɾڭҭ܇࿅ϓϩδΣΫτ

        ϞϯΧΠ(Mong Cai)ࠃࡍେֶ                                    60
        ϞϯΧΠ(Mong Cai)ࠃࡍපӃ                                    61
        ϰΝϯυϯ(Van Don)ࠃࡍපӃ                                    62

         ؀ڥؔ࿈ϓϩδΣΫτ

        Ξϯγϯ(An Sinh)ࣾʹ͓͚ΔυϯνΣ΢࢈ۀഇغ෺ॲཧ৔                              63
        ΧϜϑΝ(Cam Pha)ࢢʹ͓͚ΔҰൠഇغ෺(͝Έɾੜ׆ഉਫ)ͷऩू͓ΑͼॲཧγεςϜͷߏங                      64
        ΢ΦϯϏ(Uong Bi)ࢢʹ͓͚Δੜ׆ഉਫͷऩूॲཧγεςϜͷߏங                            65

        υϯνΣ΢(Dong Trieu)ொʹ͓͚Δੜ׆ഉਫͷऩूॲཧγεςϜͷߏங                          66
        ΫΞϯΠΤϯ(Quang Yen)ொʹ͓͚Δੜ׆ഉਫͷऩूॲཧγεςϜͷߏங                          67
        ϰΝϯυϯ(Van Don)ݝʹ͓͚Δੜ׆ഉਫͷऩूॲཧγεςϜͷߏங                            68
        ϋΠϋ(Hai Ha)ݝʹ͓͚ΔഉਫूதॲཧγεςϜͷߏங                               69
   1   2   3   4   5   6   7   8   9