Page 2 - Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư
P. 2

DANH MỤC ÐỊA BÀN ƯU ÐÃI ÐẦU TƯ             Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
           Các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, huyện đảo Cô Tô và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh


           Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được
                      thành lập theo quy định của Chính phủ).                Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
                          Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà                 Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp được
                     thành lập theo quy định của Chính phủ.                          DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ           89
   1   2   3   4   5   6   7