Page 7 - Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư
P. 7

III. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG        1. Thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung.
        2. Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công
         nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức
         năng trong khu kinh tế.
        3. Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ
         thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, kết cấu hạ tầng,
         vận tải và công nghiệp đường sắt; cảng hàng không,
         cảng biển, cảng thủy nội địa; sân bay, nhà ga và công
         trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ
         tướng Chính phủ quyết định.
        4. Phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị.
        5. Đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh chợ tại vùng
         nông thôn.
        6. Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết
         cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

    94     DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ                      nh: Sưu t m
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12