Tin tức đầu tư


Chấm dứt thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

12/07/2023
Ngày 11/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP chấm dứt việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc “Thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh”. Hạ tầng KKT Vân Đồn ngày một được hoàn thiện đồng bộ, tạo sức thu hút đầu tư. Ảnh: Mạnh Trường Hạ tầng KKT Vân Đồn ngày một được hoàn thiện đồng bộ. Chính phủ giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến việc chấm dứt thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Trước đó, ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Vân Đồn. Theo đó, Ban Quản lý KKT Vân Đồn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày 21/4/2020. Ban Quản lý KKT Vân Đồn thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật. Mạnh Trường BQN