Tin tức đầu tư


Ba Chẽ: Hiệu quả thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ninh

21/06/2023

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, môi trường văn hóa, các giá trị truyền thống của quê hương Ba Chẽ đã được phát huy, các giá trị văn hóa mới được hình thành và phát triển.

Triển khai rộng khắp

Ngay sau khi có Nghị quyết số 11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 21-Ctr/HU về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm, xác định rõ thời gian hoàn thành Nghị quyết. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương trong huyện đều đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết, gắn với phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, đi đôi với việc phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, xây dựng con người với những đặc trưng riêng có của Ba Chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Đảng bộ huyện đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Các chi, Đảng bộ và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đều xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ-TU, lồng ghép vào triển khai, thực hiện các chỉ tiêu thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, khu phố văn hóa, văn minh...

Huyện Ba Chẽ cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quản lý tạo cơ sở pháp lý và điều kiện để các địa phương, đơn vị thực hiện việc giữ gìn và phát huy bền vững giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, các di tích lịch sử văn hóa của địa phương, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, xây dựng con người Ba Chẽ với các đặc trưng “Năng động-Sáng tạo-Chân thành-Hào sảng-Lành mạnh-Văn minh-Thân thiện”

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 phê duyệt Đề án “Bảo tồn bản sắc văn hóa người Dao gắn với phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ”, huyện Ba Chẽ đã phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai đầu tư, xây dựng một số hạng mục chính như: Miếu thờ Bàn Vương (Miếu thờ ông tổ của người Dao); Nhà sinh hoạt cộng đồng người Dao với lối kiến trúc theo mô tuýp nhà kho chứa thóc đặc trưng của người DaoHuyện cũng tổ chức thành công 2 kỳ Lễ hội Bàn Vương và chương trình giao lưu dân ca, dân vũ của cộng đồng dân tộc Dao đã trở thành sự kiện văn hóa lớn, thu hút được đông đảo sự tham gia của người Dao về tham dự.

Phụ nữ dân tộc Dao ở thôn Làng Cổng, xã Đồn Đạc thêu trang phục truyền thống.