Tin tức đầu tư


BẢN SẮC VĂN HÓA QUẢNG NINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

22/03/2022

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh đang quyết liệt tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trong đó đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát triển văn hóa mang đậm bản sắc tỉnh Quảng Ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; xây dựng con người Quảng Ninh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Cùng với đó là tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nguồn: Sưu tầm