Tin tức đầu tư


Báo cáo kết quả thực hiện hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh

18/10/2021


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5305/UBND-GD ngày 09/8/2021 về việc triển khai Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, sinh hoạt, sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh" (Kính gửi kèm theo Văn bản này). 

Sở Nội vụ đề nghị Các Sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bài phát biểu và bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Tải file tại: http://investinquangninh.vn/public/userfiles/files/1949001_signed.pdf