Tin tức đầu tư


Coi trọng thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

26/08/2022

Một trong những giải pháp được UBND tỉnh đưa ra trong chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 là các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện chương trình và các quy định của pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

https://media.baoquangninh.com.vn/upload/image/202207/medium/1987938_1964346_lanh_dao_so_xay_dung_trinh_bay_bao_cao_ket_qua_ra_soat_quy_dat_hinh_thanh_tu_cac_du_an_giao_thong_14105428_14481812.jpgLãnh đạo Sở Xây dựng trình bày báo cáo kết quả rà soát quỹ đất hình thành từ những dự án giao thông tại cuộc họp của UBND tỉnh với đại diện các sở, ngành, địa phương, tháng 4/2022.

Thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động. Đặc biệt là nền kinh tế và đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng... Căn cứ chương trình tổng thể của Chính phủ và bám sát nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Nội dung được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực đời sống KT-XH theo tinh thần của chủ đề công tác năm: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. Trong đó, yêu cầu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát triển kinh tế; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách - chỉ đạo điều hành thu, chi NSNN; tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, gắn với sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công và thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công.

Cùng với đó, tỉnh cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công đối với các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất và chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trường...

Baoquangninh.com.vn


 

Bài viết cùng chuyên mục