Tin tức đầu tư


Công trình nào chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu?

24/03/2021

 

Điểm đ Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định 2 đối tượng công trình gồm (1) công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, (2) công trình cấp IV sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách thì chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu theo quy định của Nghị định này.

Theo phản ánh của ông Trần Xuân Tài (Quảng Bình), Điểm đ Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định: “Riêng đối với công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, công trình cấp IV sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về kết quả nghiệm thu nêu trên cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại Điểm c Khoản 2 Điều này để tổng hợp, theo dõi”.

Ông Tài hỏi, quy định nêu trên được hiểu là chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu đối với: Tất cả công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống. Công trình cấp IV sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách? Hay, chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách bao gồm: Công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống; công trình cấp IV?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/1/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Các hoạt động đầu tư xây dựng triển khai ở thời điểm nào thì áp dụng pháp luật có hiệu lực quy định tại thời điểm đó và các quy định về xử lý chuyển tiếp có liên quan.

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các quy định về xử lý chuyển tiếp liên quan tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 53 Nghị định này. 

Điểm đ Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định 2 đối tượng công trình gồm (1) công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, (2) công trình cấp IV sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách thì chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu theo quy định của Nghị định này.