Tin tức đầu tư


ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO – HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG TỪ TINH THÀNH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025 TỈNH QUẢNG NINH

02/03/2021

Tỉnh Quảng Ninh được xác định là một trung tâm kinh tế động lực của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có vị trí địa chiến lược về chính trị, kinh tế với nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trộilợi thế cạnh tranh, là một trong những trung tâm công nghiệp, sản xuất than lớn nhất cả nước. Đặc biệt, Tỉnh Quảng Ninh được định hướng phát triển với trọng tâm là chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, tăng cường thu hút vào các lĩnh vực: năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện thiết bị điện tử, ô tô, công nghiệp y dược, công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa...thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển của tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đặc biệt trong thu hút đầu tư FDI vào lĩnh vực mang tính đột phá của cả nước như ngành công nghiệp chế biến chế tạo.   

      Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

          Do đó, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến chế tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với 03 đột phá: (i) Đột phá về thu hút tổng vốn đầu tư, tốc độ giá trị gia tăng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; (ii) Đột phá về tỉ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến chế tạo trong GRDP và thu ngân sách địa phương; (iii) Đột phá về thu hút lao động chất lượng cao gắn với tăng quy mô, chất lượng dân số. Đây là tiền đề để Tỉnh ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01. Triển khai Nghị quyết về phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, các Sở, ban, ngành, địa phương đã xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian tổ chức thực hiện trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh Quảng Ninh.