Tin tức đầu tư


Đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp

11/04/2023

Bám sát Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 (Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022), Quảng Ninh tiếp tục xác định công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

https://media.baoquangninh.vn/upload/image/202304/medium/2070844_2070843_z4131567961046_8e8818b580d4fb8074f88bdfcba7e54e_11475305_11482805.jpg Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2022, tổ chức tháng 2/2023.

Tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Thông báo số 808-TB/TU (ngày 26/12/2022) của Thường trự Tỉnh ủy “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự của dân, do dân, vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng linh hoạt, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của đơn vị trong dự toán được giao hằng năm; đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường THTK, CLP trong sử dụng tài nguyên, khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trường; sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, ngân sách nhà nước (NSNN), tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã triển khai nghiêm túc các văn bản của trung ương; tổ chức phiên họp thứ 3 để cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, đặt ra những yêu cầu trong công tác tự kiểm tra, tự giám sát để chấn chỉnh những vi phạm từ khi mới phát sinh từ xa, từ sớm, từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn; tập trung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị cử tri. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo; tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và theo chỉ đạo mới của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

Quý I/2023, tỉnh đã triển khai 13 cuộc kiểm tra, 12 cuộc giám sát, đồng bộ với chương trình thanh tra cấp tỉnh, thanh tra chuyên ngành cấp sở. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 91 đảng viên. Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố triển khai 42 cuộc thanh tra (27 cuộc từ kỳ trước chuyển sang); đã ban hành kết luận 24 cuộc thanh tra. Qua kết luận thanh tra, kiến nghị thu hồi về NSNN trên 1 tỷ đồng. Thanh tra các sở đã triển khai 52 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử phạt hành chính 200 trường hợp với tổng số tiền 951 triệu đồng.