Tin tức đầu tư


Hải Hà: Không ngừng nâng cao các chỉ số PAR INDEX; SIPAS, DGI, DDCI; ICT

05/08/2021

Trong những năm qua, xác định công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, Chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) và Chỉ số xây dựng Chính quyền điện tử (ICT), là khâu đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có tính quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, huyện Hải Hà tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp về cải cách hành chính, nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo những đột phá mới trong phát triển.

Huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao các chỉ số: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hải Hà năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2020; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thào gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19… Tổ chức các hội nghị: Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; gặp mặt, hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư năm 2020; Hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI năm 2019.

Không ngừng nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp như:

- Quyết tâm thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII. Năm 2020, Huyện Hải Hà là địa phương triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất trong toàn tỉnh nhất (5/16 xã); thực hiện sắp nhập 4/118 đơn vị hành chính cấp thôn, bản, khu phố. Sau sắp xếp huyện Hải Hà còn 11 đơn vị hành chính cấp xã; 114 đơn vị hành chính cấp thôn, bản khu phố. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, thông suốt; không trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

- Từng bước cải cách thể chế. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện trước khi ban hành đều được phòng Tư pháp thẩm định đúng trình tự về nội dung và hình thức văn bản. Đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ gắn với tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá văn minh công sở đối với cán bộ, công chức. Đặc biệt trong đợt phòng chống dịch COVID-19, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà. Huyện đã xây dựng và quyết định phê duyệt bản mô tả khung năng lực vị trí việc làm đối với 68 vị trí lãnh đạo quản lý, 73 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ, 78 vị trí hỗ trợ, phục vụ; Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố về Lý luận Chính trị; chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, kiến thức pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo... Tính đến 31/12/2020, tổng số biên chế hành chính tại các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện được giao là: 1.371; số biên chế hành chính đang sử dụng là: 1.287; số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được giao: 139; số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên đang sử dụng: 130.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử. Huyện Hải Hà xác định mục tiêu phải xây dựng và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) với nhiệm vụ trọng tâm ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, lấy người dân làm trung tâm, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời thực hiện đào tạo nguồn nhân lực vận hành hiệu quả hệ thống CQĐT, gắn xây dựng CQĐT với trung tâm dịch vụ hành chính công và cải cách thủ tục hành chính. Kết quả 100% lãnh đạo, kế toán các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện được cấp chứng thư số sử dụng trong giao dịch điện tử, kê khai thuế, bảo hiểm điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực kho bạc; 100% cán bộ công chức các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn được cấp thư điện tử công vụ; 100% các cơ quan, đơn vị triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản để điều hành, trao đổi giao việc, xử lý chuyên môn, nghiệp vụ, trong năm 2020, số văn bản đi của UBND huyện là 8.008 văn bản; số văn bản đến được UBND huyện tiếp nhận là 10.891 văn bản được trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh, trong huyện; 100% các cơ quan, đơn vị có TTHC đã sử dụng phần mềm Một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ của công dân tại Trung tâm HCC và 11/11 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; 100% các cơ quan, đơn vị đã triển khai sử dụng chứng thư số tổ chức trong trao đổi văn bản điện tử; 100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện được cấp tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh đã sử dụng thường xuyên; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động ổn định, đảm bảo thông suốt tín hiệu tổ chức các cuộc họp trực tuyến từ điểm cầu cấp xã đến cấp huyện đến cấp tỉnh; Trong năm 2020 đã triển khai tổ chức được 530 cuộc. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng Wan được triển khai lắp đặt và sử dụng tại các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và một số đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Cổng Thông tin điện tử thành phần Hải Hà được duy trì việc cập nhập đầy đủ. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục triển thực hiện tốt công tác áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 vào giải quyết, quản lý hành chính nhà nước. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, an ninh TT, tài nguyên môi trường, du lịch, tư pháp, tài chính KH, lao động TBXH đều sử dụng phần mềm quản lý.

Huyện đã đạt điểm tuyệt đối tại các Chỉ số về Cải cách thể chế, Chỉ số Cải cách tổ chức bộ máy; Chỉ số nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Điểm chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) đứng thứ 3/13 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Để nâng cao sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo những đột phá mới trong phát triển. Huyện đã nâng cao trách nhiệm phục vụ, công khai, minh bạch, đồng hành cùng với người dân, doanh nghiệp trong việc tháo gỡ những khó khăn, rào cản để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó đặc biệt quan tâm:

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, áp dụng CNTT trong giải quyết các thủ tục, các thủ tục được công khai tại các TTHCC huyện, Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã, thị trấn, trên cổng thông tin điện tử đã giúp các doanh nghiệp, người dân nhanh chóng tra thông tin, năm bắt thông tin, thuận lợi trong việc làm thủ tục nhanh gọn, dễ dàng. Cụ thể, Tại Trung tâm hành chính công đã niêm yết công khai 372 TTHC trên 20 lĩnh vực (93 TTHC trên 6 lĩnh vực thuộc các ngành dọc; 279 TTHC trên 14 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 là 279 TTHC đạt tỷ lệ 100%, dịch vụ bưu chính công ích: 241 TTHC). Trong đó: (1) Thêm mới 03 TTHC lĩnh vực Lao động, 02 TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp; 10 TTHC lĩnh vực Giao thông vận tải; 02 TTHC lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo; 01 TTHC lĩnh vực Tài chính; (2) Sửa đổi bổ sung 05 TTHC, thay thế 05 TTHC lĩnh vực Tư pháp; (3) Bãi bỏ 02 TTHC lĩnh vực Tư pháp; 04 TTHC lĩnh vực Tài chính. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 11/11 xã, thị trấn đã niêm yết công khai 110 thủ tục hành chính.

Trong năm Tổng số hồ sơ TTHC giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện từ 01/01/2020 đến 05/11/2020 là: 23.209 hồ sơ, đã giải quyết xong: 21.843 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn và trước hạn: 21.815/21.843 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,87%. Tổng số hồ sơ TTHC giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã: 38.345 hồ sơ, đã giải quyết xong 38.305 hồ sơ; trong đó giải quyết đúng hạn và trước hạn: 38.255/38.305 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,86%.

Tổng số thủ tục hành chính cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 168/279 = 60% TTHC mức độ 3, 111/279 = 40% TTHC mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh. Kết quả thực hiện giải quyết tiếp nhận hồ sơ năm 2020: Mức độ 3 là 11.054/23.209 = 48%; mức độ 4 là 3.476/23.209 = 15%.

- Đồng thời thường xuyên tổ chức Hội nghị gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp, luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho Doanh nghiệp trên địa bàn; Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế... Huyện hải Hà đã tích cực triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đã hỗ trợ 124 hộ kinh doanh có thu nhập thấp, với tổng kinh phí hỗ trợ là 124 triệu đồng; 01 trường hợp người lao động có hợp đồng lao động, nghỉ việc nhưng không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, với kinh phí hỗ trợ là 3 triệu đồng; 474 trường hợp lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, với tổng kinh phí hỗ trợ là 474 triệu đồng; 307 trường hợp người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 1.618 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, với tổng kinh phí là 2.875,5 triệu đồng; 2.674 trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ là 2.005,5 triệu đồng. Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho 21 doanh nghiệp, tổng tiền thuế gia hạn là 3.854 triệu đồng; giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước cho 86 trường hợp, thực hiện giảm 2.465,27 triệu đồng tiền thuế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tiến hành rà soát, hướng dẫn các đối tượng hoàn thiện hồ sơ để được hỗ trợ. Về chính sách hỗ trợ giảm lãi suất, giãn nợ ngân hàng đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các chính sách hỗ trợ liên quan đến bảo hiểm: hỗ trợ thuế cũng được quan tâm. Bên cạnh đó huyện cũng đã quan tâm trú trọng phát triển doanh nghiệp, tính đến ngày 31/12/2020, tổng số DN, HTX đang hoạt động trên địa bàn là là 251 doanh nghiệp, tăng 21 DN so với cuối năm 2019 (trong đó có 42 doanh nghiệp thành lập mới; tổng vốn điều lệ trên 34.142 tỷ đồng.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đặc biệt là các dịch vụ y tế, giáo dục. Toàn huyện có 44/45 trường học đạt chuẩn quốc gia, bằng 97,7%. 100% giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%, tăng 0,5% so với kế hoạch và tăng 1,5% so với năm 2019, vượt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 7,05%, giảm 1,46% so với CK; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ đạt 96,1%, tăng 5,47% so với CK; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 8,27%, giảm 1,1% so với cùng kỳ.

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Chỉ đạo tích cực công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; triển khai các đợt cao điểm ra quân, truy quét tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, gắn với đảm bảo an ninh trật tự trong phòng, chống dịch COVID-19, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trên địa bàn, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ những kết quả đã đạt được, đã góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong năm qua, với Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 23%; giá trị tăng thêm đạt 5.248,5 tỷ đồng, tăng 980,5 tỷ đồng so với năm 2020. Hoạt động kinh tế trên các lĩnh vực tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, nhất là khu vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trưởng cao. Giá trị tăng thêm của 03 khu vực kinh tế, cụ thể: Khu vực I tăng 1,1% so với CK, Khu vực II tăng 38,9% so với CK, Khu vực III tăng 6,9% so với CK. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được duy trì, ngành công nghiệp - xây dựng vẫn chiếm vai trò chủ đạo (chiếm 59,1%, tăng 6,8 điểm% so với CK), thương mại - dịch vụ chiếm 31,3%, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 9,6%, giảm 2,1% so với CK).  Tổng Thu NSNN (thu nội địa) trên địa bàn cả năm đạt 272,597 tỷ đồng, bằng 117,2% DT tỉnh giao, bằng 105% DT huyện giao và bằng 100,7% so với CK.

Kết quả các chỉ số năm 2020 đạt được cụ thể như sau:

(1) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) đạt 45,74, xếp hạng 12/13 huyện, thị xã, thành phố (giảm 12,99 điểm, tụt 2 hạng so với năm 2019)

(2) Chỉ số CCHC (PAR INDEX) huyện đạt 89,64 điểm, xếp hạng 10/13 huyện, thị xã, thành phố (tăng 0,58 điểm, tụt 4 hạng so với năm 2019)

(3) Chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt 93,12%, xếp hạng 10/13 (giảm 0,5%, tụt 3 hạng so với năm 2019)

(4) Chỉ số Hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) đạt 84,83%, xếp hạng 8/13 (tăng 0,34%, tụt 3 hạng so với năm 2019).

(5) Chỉ số xây dựng Chính quyền điện tử (ICT) đạt 133,28/170 điểm, xếp hạng 3/13 huyện, thị xã, thành phố (tăng 7 hạng so với năm 2019).

Cùng với những kết quả đạt được song một số chỉ số vẫn còn ở mức trung bình thấp so với bình quân chung của tỉnh cũng bởi nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, vì vậy với mục tiêu đặt ra trong năm 2021 phấn đấu đưa các chỉ số như DDCI, PAR INDEX, DGI, SIPAS trở lại vị trí tốp giữa và tiếp tục thăng hạng ở những năm tiếp theo. Huyện sẽ chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp thật cụ thể để thực hiện quả hơn nữa công tác cải cách hành chính; tập trung nâng cao năng lực, thái độ phục của cán bộ, công chức, viên chức; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh. Chú trọng quan tâm đồng hành và tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư, phát triển, cùng với đó là trú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục qua đó sẽ không ngừng mang đến sự hài lòng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy môi trường thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Hằng (Báo Quảng Ninh)