Tin tức đầu tư


Hóa đơn điện tử có mã và không có mã cơ quan thuế

05/11/2021

Ngày 20/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1833/QĐ-BTC, theo đó Quảng Ninh chính thức là một trong 6 tỉnh thành đầu tiên trên cả nước áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 27/9/2021 của Bộ Tài chính.

Tại Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cần hiểu đúng quy định về trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ các trường hợp thuộc nhóm áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Gồm các trường hợp đáp ứng đồng thời 2 điều kiện sau:

(1) Điều kiện về lĩnh vực hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin: Là doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và phải bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

(2) Doanh nghiệp không thuộc các trường hợp: Rủi ro về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đối với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện (1) nêu trên nhưng là doanh nghiệp rủi ro về thuế cao, hoặc doanh nghiệp lựa chọn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Với những điều kiện nêu trên, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ chủ yếu thuộc nhóm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Nhóm doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan chỉ chiếm số ít doanh nghiệp, nhưng là nhóm doanh nghiệp thuộc ngành nghề thường sử dụng hóa đơn với số lượng lớn và có năng lực về công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nêu trên.

Hồng Nhung (Cục Thuế Quảng Ninh)