Tin tức đầu tư


Hội nghị cho ý kiến vào Đề án Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

26/06/2022

Sáng 8/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị cho ý kiến vào Đề án Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đề án Phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và tích hợp một số nội dung về đánh giá thực trạng tình hình kinh tế - xã hội, định hướng về phát triển theo ngành, lĩnh vực trọng tâm của tỉnh. Mục tiêu, giải pháp trọng tâm Đề án hướng tới là nâng cao chất lượng hoạt động HTX, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi, tăng xuất khẩu gắn với sản phẩm chủ lực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp thực hiện tốt việc tích tụ ruộng đất, dồn điền, đổi thửa để mở rộng quy mô và chuyên môn hóa sản xuất. Đồng thời xây dựng, phát triển sản phẩm thương hiệu của tỉnh, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả, liên kết với doanh nghiệp.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 633 HTX, trong đó, từ đầu năm 2022 đến nay toàn tỉnh thành lập mới 25 HTX. Kinh tế tập thể đang tạo ra nhiều việc làm, nhất là tại các khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo, qua đó góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị xây dựng Đề án Phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tiếp thu các ý kiến tại hội nghị; tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện đề án phù hợp với các quy hoạch chiến lược của Trung ương, của tỉnh. Đề án phải chỉ rõ quan điểm phát triển KTTT, nòng cốt là HTX phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng, tiểu vùng.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung phân tích sâu chất lượng, hiệu quả hoạt động các HTX. Sở Kế hoạch - Đầu tư tăng cường phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo đẩy mạnh việc rà soát những tồn tại, khó khăn vướng mắc để đảm bảo mục tiêu thành lập ít nhất 30 HTX theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, bám sát các nội dung liên quan đến chỉ tiêu xây dựng 5 HTX làm điểm trên địa bàn tỉnh để đề xuất các phương án xây dựng đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hoàn thành trong tháng 6/2022. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về KTTT trên địa bàn tỉnh.