Tin tức đầu tư


Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

28/08/2022

 

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh ra mắt.

Trên cơ sở thực tiễn của địa phương, Quảng Ninh đã chủ động ban hành nhiều văn bản tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ; kiểm tra, giám sát kê khai tài sản của cán bộ; nắm thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; ban hành các quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng...

Đặc biệt, tháng 6/2022, Tỉnh ủy đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi thể chế; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, NSNN, đầu tư công, than, khoáng sản, công tác cán bộ…

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của CBCCVC. Chú trọng kiểm soát quyền lực ở những nơi đang thực hiện mô hình hợp nhất, thí điểm, kiêm nhiệm chức danh; nơi được phân cấp, ủy quyền nhiều…

Để công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, như: Đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quy hoạch; việc chấp hành các nghị quyết, chính sách, pháp luật, thực thi công vụ của cơ quan hành chính và đội ngũ CBCCVC. Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, chủ động tự phát hiện vụ việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương do mình phụ trách, lấy kết quả công tác phòng chống tham nhũng làm tiêu chí, thước đo phẩm chất, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu...

Tính riêng 6 tháng năm 2022, Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 89 cuộc thanh tra, trong đó có 51 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 38 cuộc thanh tra đột xuất. Thanh tra các sở, ban, ngành đã triển khai 66 cuộc thanh tra, trong đó 43 cuộc theo kế hoạch, 23 cuộc đột xuất. Qua kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi về NSNN hơn 2 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 101 tập thể và 157 cá nhân.

Baoquangninh.com.vn