Tin tức đầu tư


Móng Cái: Đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan sau chia tách

22/11/2022

Thực hiện Thông báo kết luận số 16-TB/TW (ngày 7/7/2022) của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, TP Móng Cái đã tích cực rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo triển khai công việc hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực Thành uỷ Móng Cái họp giao ban thường kỳ tháng 8/2022.

Theo Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam, sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 16-TB/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với hình thức phù hợp, linh hoạt. Đó là thông qua sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, hội nghị sơ kết... Thành ủy cũng chỉ đạo nắm tình hình, tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và dư luận nhân dân sau khi quán triệt Thông báo kết luận số 16-TB/TW. Đến nay, địa phương chưa phát hiện những vấn đề, ý kiến trái chiều liên quan đến tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên khi triển khai thực hiện.

Theo đó, ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc tạm dừng thực hiện mô hình Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã nhanh chóng xây dựng các phương án sau khi chia tách. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm của các cơ quan sau khi tổ chức lại; thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để làm cơ sở cho việc sử dụng, đề xuất tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức. 

Phương án mà TP Móng Cái xây dựng đảm bảo cơ sở, căn cứ pháp lý và chấp hành chủ trương chỉ đạo của Trung ương và tạo được sự thống nhất, đồng bộ về mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện trong cả nước, thống nhất liên thông về cơ quan ngành dọc giữa cấp tỉnh - cấp huyện. Qua đó, giảm áp lực công việc, trách nhiệm cho người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm soát về quyền, trách nhiệm, sự phối hợp giữa người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cũng theo lãnh đạo TP Móng Cái, khi thực hiện tách các cơ quan, địa phương nhất quán quan điểm vẫn giữ được tổ chức bộ máy biên chế, không có sự xáo trộn, tất cả mọi việc vẫn phải đảm bảo vận hành trơn tru. Việc sắp xếp tổ chức phải đảm bảo tính tổng thể, vừa phù hợp với quy hoạch, vừa phù hợp với năng lực của từng cán bộ, phù hợp với yêu cầu tình hình mới, đảm bảo công khai, minh bạch.

Cụ thể, thành phố sắp xếp lại các cơ quan trên cơ sở tổng số biên chế được giao năm 2022 đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý giữa các cơ quan sau sắp xếp. Trong đó, bố trí tối đa số lượng lãnh đạo mỗi cơ quan sau chia tách, gồm: Cấp trưởng và 2 cấp phó; chọn cử, bổ nhiệm cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, kinh nghiệm công tác thuộc lĩnh vực phụ trách, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo số lượng lãnh đạo cấp phó chuyên trách của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy không quá 11 người theo Quy định số 46-QĐ/TW ngày 3/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn, bình quân mỗi phòng có 2 phó trưởng phòng (theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ). Thành phố cũng đảm bảo tối đa chính sách cho cán bộ; ổn định tư tưởng cán bộ sau sắp xếp để phát huy ngay hiệu quả công việc; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan sau chia tách.

Đơn cử như với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, thành phố tổ chức lại thành 2 cơ quan là Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố. Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy sử dụng 8 biên chế, cơ cấu gồm Trưởng ban, 2 Phó trưởng ban, 3 chuyên viên và 2 biên chế. Phòng Nội vụ thành phố sử dụng 6 biên chế, cơ cấu gồm Trưởng phòng, 2 Phó trưởng phòng, 3 chuyên viên. Đối với cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tổ chức lại thành 2 cơ quan là Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố. Trong đó Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ sử dụng 5 biên chế, cơ cấu gồm Chủ nhiệm, 2 Phó chủ nhiệm và 2 ủy viên chuyên trách; Thanh tra thành phố sử dụng 5 biên chế, cơ cấu gồm Chánh thanh tra, 2 Phó chánh thanh tra, 2 chuyên viên.

Song song với đó, thành phố cũng thực hiện tổ chức lại các cơ quan, đơn vị; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức các cơ quan theo phương án đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất. Đồng thời với đó, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị liên quan theo các quy định, hướng dẫn hiện hành… đảm bảo hoạt động ổn định ngay sau chia tách. 

Baoquangninh.com.vn