Tin tức đầu tư


Nâng cao chất lượng công tác thanh tra

29/08/2022

Thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh luôn nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch đồng bộ, triển khai diện rộng, nhưng không chồng chéo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu đặt ra của công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2 làm việc với Ban chỉ đạo ATTP huyện Tiên Yên, tháng 5/2022. Ảnh: Minh Đức

Năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện đổi mới trong chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra. Qua đó tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để tăng cường hiệu lực, thống nhất và gắn kết trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của HĐND, giám sát phản biện của MTTQ và các đoàn thể của tỉnh với công tác thanh tra của chính quyền. Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 09-CTr/TU ngày 8/12/2021 về kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2022...

Các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra của tỉnh đã triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra đúng theo định hướng, chương trình, kế hoạch đã đặt ra và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần đảm bảo sự ổn định trong việc phục hồi, phát triển KT-XH của tỉnh sau đại dịch Covid-19. Đồng thời Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng tập trung triển khai kịp thời khối lượng lớn các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu đặt ra của công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực tại địa phương.

Baoquangninh.com.vn