Tin tức đầu tư


NÂNG CAO TÍNH ỨNG DỤNG CỦA CÁC NHIỆM VỤ KH&CN

31/05/2022

Để góp phần nâng cao hiệu quả, tính ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội, năm 2022, Sở KH&CN tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân.

Sở KH&CN tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Thời gian qua, hoạt động nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến tính ứng dụng, hiệu quả và đạt được một số kết quả tích cực. Các chương trình, đề tài, dự án khoa học, đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp cơ sở, đã bám sát và phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Trong đó, nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN đạt hiệu quả trong nghiên cứu, thực nghiệm được nhân rộng và phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội...

Để đạt được kết quả đó, Sở KH&CN đã tập trung phổ biến, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, tổ chức, cá nhân triển khai chính sách, nhiệm vụ KH&CN; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhờ đó, các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức, cá nhân đăng ký đảm nhiệm thực hiện đã bám sát vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội  địa phương.

Trong năm 2022, Sở KH&CN đã xây dựng kế hoạch về đặt hàng, đề xuất  nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh gửi đến các sở, ngành, địa phương và công bố công khai, rộng rãi. Theo đó, đã nhận được 232 phiếu đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Qua xem xét, thẩm định, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt 17 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 8 nhiệm vụ thuộc Đề án khung bảo tồn nguồn gen để triển khai thực hiện từ năm 2022.

Lãnh đạo Sở KH&CN kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu thử nghiệm ghép cải tạo bằng giống vải chín sớm PH40 tại Quảng Ninh”.

 

Các nhiệm vụ KH&CN tập trung ở các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học nông nghiệp; khoa học y dược; khoa học xã hội và nhân văn… Trong đó có nhiều đề tài, nhiệm vụ khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết những khó khăn trong sản xuất, đời sống, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Nghiên cứu, xây dựng bản đồ số cho di sản văn hóa tỉnh Quảng Ninh; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo xây dựng hệ thống du lịch số phục vụ phát triển du lịch bền vững; giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh; phân vùng khu vực phát triển cây dược liệu và cây trồng chủ lực cho tỉnh; bảo tồn các nguồn gen tùng La Hán lá dài, gen lúa chiêm đá, gen rươi nước lợ Đông Triều…

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng của các nhiệm vụ KH&CN, Sở sẽ tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh sự tham gia, đóng góp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong việc đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, đặc biệt trong các khâu xác định nhiệm vụ, chuyển giao ứng dụng kết quả. Tổ chức tốt việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống để tạo ra sản phẩm, ngành nghề mới. Quan tâm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu đề xuất, tư vấn, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN trong cơ quan, đơn vị, tổ chức KH&CN, Hội đồng KH&CN và doanh nghiệp trên địa bàn để có thể tham mưu, đề xuất, đặt hàng, xác định nhiệm vụ KH&CN thiết thực và chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng các đề tài, dự án.

Cùng với chú trọng rà soát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân trên nguyên tắc “3 không” (không chậm tiến độ; không gia hạn; không điều hòa, chuyển nguồn). Trong đó, tổ chức quản lý, gắn trách nhiệm của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên, kế toán nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác thông tin, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở để kịp thời xử lý các nội dung tồn tại, phát sinh; phối hợp xử lý nghiêm các sai phạm; dừng, thu hồi nguồn kinh phí đã cấp, dừng không thực hiện các nhiệm vụ mới.

https://baoquangninh.com.vn/

 

Bài viết cùng chuyên mục