Tin tức đầu tư


Năng suất lao động ở Việt Nam

18/10/2023

Việt Nam sẽ thành lập Ủy ban năng suất quốc gia, đồng thời chính quyền, các địa phương sẽ thường xuyên trao đổi với doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động về những rào cản để giải quyết vấn đề khiến năng suất lao động thấp.

Chương trình cũng sẽ tập trung phát triển nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kỹ thuật số, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành thông qua hỗ trợ phát triển khu vực, hội nhập khu vực và các trung tâm thương mại, du lịch, tài chính đẳng cấp quốc tế tại các thành phố lớn.

Chương trình nhằm mục đích đưa năng suất lao động trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đất nước sẽ nâng cao chất lượng thể chế trong nền kinh tế thị trường đồng thời phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới.

Tốc độ tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam là 5,1% trong giai đoạn 2011-20, cao hơn mức bình quân của ASEAN.

Năm 2021, năm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid, tốc độ tăng trưởng năng suất lao động của cả nước vẫn đạt 4,7%, cao nhất trong khối. Tuy nhiên, năng suất lao động chung của Việt Nam vẫn thấp hơn Singapore và Thái Lan.

sưu tầm