Tin tức đầu tư


Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

02/12/2022

Ngày 28/11/2022, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 12 - NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Tất Đạt