Tin tức đầu tư


PHÁT TRIỂN XANH Ở QUẢNG NINH

22/04/2022

Con người ở đây chính là hệ thống chính trị của tỉnh, với vai trò kiến tạo phát triển. Hệ thống thể chế địa phương hướng vào cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng lộ trình để giảm dần khai thác than gắn với phục hồi môi trường, hoàn thổ những mỏ phải đóng cửa; tính toán “đầu ra” cho doanh nghiệp, lao động, người dân chuyển đổi ngành nghề; kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển các ngành kinh tế thân thiện môi trường, vừa giải quyết bài toán tăng trưởng, vừa giải quyết lao động, việc làm cho lao động chuyển đổi ngành nghề.

 Nhất là dựa trên lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp thâm dụng khoa học, công nghệ; tuyên truyền, giáo dục toàn dân trong công cuộc chuyển đổi, không chỉ đáp ứng chuyển đổi sinh kế, nghề nghiệp mà cả văn hóa, lối sống từ làm thợ mỏ sang làm du lịch, làm công nghệ cao.

Trong đó có yêu cầu tiếp cận văn minh sinh thái; cơ cấu lại các cộng đồng cư dân làng chài gắn với giải quyết sinh kế để tăng cường khả năng bảo vệ môi trường sinh thái cho vịnh Hạ Long; đầu tư nhà nước hướng tập trung vào các khâu có tính đột phá để dẫn dắt tư nhân đầu tư mở mang phát triển các lĩnh vực thân thiện môi trường, mở ra các hành lang kinh tế ‘xanh” thay thế cho các hành lang kinh tế “nâu” trước đó; thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn để tiết kiệm tài nguyên, hạn chế phát thải, gây ô nhiễm ra môi trường ...

Nguồn: Sưu tầm