Tin tức đầu tư


Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

02/06/2023

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư, đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục lựa chọn đầu tư các dự án liên quan đến dự án đầu tư có phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý theo quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất (diện tích đất xen kẽ), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 17/2023/QD-UBND ngày 31/5/2023 Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Quảng Ninh thông tin toàn văn Quyết định của UBND tỉnh tới các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, triển khai.

 

IPA