Tin tức đầu tư


Tăng cường giám sát đối với dự án đầu tư công

27/06/2023

Đầu tư công là một trong những nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, mỗi một công trình, dự án đầu tư công đều có sự giám sát chặt chẽ của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, trực tiếp là những người dân nơi có dự án, công trình được triển khai đầu tư xây dựng.

Tổ Giám sát đầu tư của cộng đồng thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên) nghiên cứu hồ sơ, thực hiện công tác giám sát dự án trên địa bàn.

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh thành lập được 491 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, với 2.590 thành viên là những hội viên của tổ ch­­­­ức chính trị - xã hội, nòng cốt trực tiếp là người dân ở khu dân cư nơi có dự án, công trình được triển khai đầu tư.

Nhằm tăng cường năng lực, chuyên môn cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ về công tác giám sát đầu tư công. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã đã chủ động xây dựng chương trình giám sát đầu tư, thành lập các Ban giám sát theo từng công trình, danh mục đầu tư; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; đôn đốc, chỉ đạo các thành viên nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo hầu hết các công trình, dự án đều được giám sát, kiểm tra thường xuyên, liên tục.

Theo thống kê từ các địa phương, các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát được 949 cuộc. Trong quá trình hoạt động, các Ban triển khai nghiêm túc công tác giám sát, cắt cử thành viên giám sát thường xuyên, có ý kiến trực tiếp với chủ đầu tư, đơn vị giám sát, nhà thầu thi công để chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với bản vẽ thiết kế, tình hình thực tế tại hiện trường, đảm bảo chất lượng công trình đầu tư.