Tin tức đầu tư


Thủ tục miễn, giảm thuế tài nguyên

10/09/2022

Tại điều 9 Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 quy định các trường hợp miễn, giảm thuế tài nguyên, gồm: Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau:

1. Miễn thuế đối với hải sản tự nhiên.

2. Miễn thuế đối với cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt.

3. Miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt.

4. Miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt.

5. Miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều.

6. Trường hợp khác được miễn, giảm thuế do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

Về thủ tục miễn, giảm thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC có thay đổi so với quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC, cụ thể:

Theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC, người nộp thuế phải gửi văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH và các hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 46 đồng thời phải khai số Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ trên Tờ khai thuế Tài nguyên - Mẫu số: 01/TAIN và Tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên - Mẫu số: 02/TAIN khi đề nghị miễn, giảm thuế tài nguyên.

Theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC hiện hành, người nộp thuế phải gửi văn bản đề nghị miễn thuế theo mẫu số 06/MGTH và các hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 51 nhưng không phải khai số thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ trên Tờ khai thuế Tài nguyên - Mẫu số: 01/TAIN và Tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên - Mẫu số: 02/TAIN khi đề nghị miễn, giảm như trước đây.

Vì vậy, tại mẫu Tờ khai thuế Tài nguyên - Mẫu số: 01/TAIN và tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên - Mẫu số: 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC không còn chỉ tiêu thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ.

Thủ tục miễn, giảm thuế tài nguyên được áp dụng theo hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2022.

Nguyễn Nhung (Cục Thuế tỉnh)