Tin tức đầu tư


Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ - HĐND ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh khóa XIV - kỳ họp thứ 4

26/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV - Kỳ họp thứ 4 về việc điều chỉnh Nghị quyết sổ 119/2018/NQ-HĐND ngày 13 thảng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điểu chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoảng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (bản sao kèm theo), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV - Kỳ họp thứ 4 và các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục rà soát lại những vấn đề liên quan đến các mỏ khoáng sản (mỏ đá, sét, cát...) trên địa bàn tỉnh để tham mưu giải quyết đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.

Tải file tại: https://investinquangninh.vn/public/userfiles/files/NQ41_signed.pdf