Tin tức đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2024

03/03/2024

Ngày 13/03/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc truyền thông triển khai các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

 

IPA