Tin tức đầu tư


Xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”

03/07/2022

"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Lời căn dặn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy cán bộ là nhân tố quyết định, là khâu then chốt. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua tỉnh Quảng Ninh luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức về quản trị an ninh và an ninh phi truyền thống năm 2022 nhận chứng nhận tốt nghiệp.

Đồng bộ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng

Mỗi khâu trong công tác cán bộ có vai trò quan trọng khác nhau, trong đó công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhận thức sâu sắc vấn đề trên và coi đây là giải pháp cơ bản để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình, chất lượng công tác quy hoạch cán bộ ở tất cả các bước thực hiện, từ khâu rà soát, nhận xét, đánh giá cán bộ, xây dựng các tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm căn cứ quy hoạch. Cùng với đó là đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ, dân tộc, cơ cấu 3 độ tuổi, phương châm “động”, “mở”, đồng bộ ở cả 3 cấp (cơ sở, huyện, tỉnh), quy hoạch cấp dưới trước, lấy quy hoạch cấp dưới để xây dựng quy hoạch cấp trên; mở rộng dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nguồn đưa vào quy hoạch; 100% cán bộ được quy hoạch bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn Trung ương quy định.

Tỉnh cũng mở rộng dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nguồn đưa vào quy hoạch; công khai quy hoạch được thực hiện đúng quy định để cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch và đánh giá đúng về cán bộ thuộc diện được quy hoạch. Hằng năm tỉnh rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, bổ sung những nhân tố mới, có triển vọng phát triển...

Hiện 100% CBCC ở cấp tỉnh, cấp huyện đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; 90% CBCC được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 85% được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ. Đối với CBCC cấp xã, 100% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 99% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm.

Còn đối với viên chức, đến nay 70% được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 75% viên chức giữ chức vụ quản lý cơ bản được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; 78% được bồi dưỡng về đạo đức nghiệp vụ, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

baoquangninh.com.vn