Tin tức đầu tư


Xem xét, xử lý 2 dự án chậm tiến độ trên địa bàn xã Cộng Hòa (TP Cẩm Phả)

09/05/2023

Cử tri TP Cẩm Phả kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh 2 dự án chậm tiến độ trên địa bàn xã Cộng Hòa gây ảnh hưởng tới việc sản xuất, phát triển kinh tế, sớm vận hành dự án vào hoạt động để tạo sinh kế cho người dân trong khu vực lân cận và phát triển nền kinh tế của địa phương. Cụ thể: (1) Dự án sản xuất giống nuôi thương phẩm và chế biến thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao (giai đoạn 1), từ những năm 2017 đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB nhưng đến nay vẫn để hoang hóa, dự án chưa đi vào hoạt động; (2) Dự án Bãi thải xỉ số 2 nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 tại thôn Hà Tranh. 

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri TP Cẩm Phả, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

(1) Đối với dự án sản xuất giống nuôi thương phẩm và chế biến thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao (giai đoạn 1): Giao UBND TP Cẩm Phả tiếp tục đôn đốc, yêu cầu Công ty cổ phần Thủy sản N.G Cẩm Phả khẩn trương chuyển kinh phí để thực hiện chi trả tiền bồi thường GPMB cho Công ty TNHH hỗ trợ phát triển Nông lâm – Ngư Hoàng Hải theo thời hạn đã cam kết (trước ngày 30/6/2023). Sau thời hạn nêu trên, Công ty cổ phần Thủy sản N.G Cẩm Phả không thực hiện đúng cam kết về chuyển kinh phí, đồng thời với đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND thành phố xem xét, đề xuất thu hồi, hủy bỏ Dự án theo đúng quy định.

(2) Đối với Dự án Bãi thải xỉ số 2 nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 tại thôn Hà Tranh: UBND tỉnh giao UBND TP Cẩm Phả căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đối với nội dung đề nghị thu hồi, hủy bỏ nội dung chấp thuận địa điểm và quy hoạch chi tiết Dự án Bãi thải xỉ số 2, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 tại thôn Hà Tranh, xã Cộng Hòa để xem xét, xử lý các vấn đề tiếp theo theo quy định hiện hành.