Page 10 - Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư
P. 10

nh: Sưu T m                          B. B.     NGÀNH, NGHỀ                                  NGÀNH, NGHỀ


                                  ƯU ÐÃI ÐẦU TƯ
                                  ƯU ÐÃI ÐẦU TƯ

                          DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ           97
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15