Page 5 - Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư
P. 5

I. CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
       1. Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát
         triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
       2. Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích
         phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
       3. Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát
         triển theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
       4. Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho
         phát triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy
         định của pháp luật về công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học; đào tạo
         nhân lực công nghệ cao; cung ứng dịch vụ công nghệ cao.
       5. Sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, sản phẩm công nghệ
         thông tin trọng điểm, dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật về công nghệ
         thông tin; sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ an toàn
         thông tin mạng đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn thông
         tin mạng; sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo
         quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.
       6. Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải.
       7. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm.
       8. Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quyết định của
         Thủ tướng Chính phủ.
    92     DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10