Page 14 - Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư
P. 14

IV. GIÁO DỤC, VĂN HÓA, XÃ HỘI, THỂ THAO, Y TẾ

       1. Đ u tư kinh doanh cơ s h t ng c a các cơ s giáo d c đào t o, cơ s giáo d c ngh
        nghi p; đ u tư phát tri n các cơ s giáo d c đào t o, cơ s giáo d c ngh nghi p ngoài
        công l p  các b c h c: giáo d c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c ngh nghi p.
       2. S n xu t trang thi
t b y t
, xây d ng kho b o qu n dư
c ph	m, d tr thu c ch a b nh
        cho ngư i đ phòng thiên tai, th m h a, d ch b nh nguy hi m.
       3. S n xu t nguyên li u làm thu c và thu c b o v th c v t, thu c tr sâu b nh; phòng, ch a
        b nh cho đ ng v t, th y s n.
       4. S n xu t thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, b o qu n thu c thú y; s n xu t trang
        thi
t b , d ng c dùng trong thú y.
       5. Đ u tư cơ s th nghi m sinh h c, đánh giá sinh kh d ng c a thu c; cơ s dư
c đ t tiêu
        chu	n th c hành t t trong s n xu t, b o qu n, ki m nghi m, th nghi m lâm sàng thu c.
       6. Đ u tư nghiên c u ch ng minh cơ s khoa h c c a bài thu c Đông y, thu c c truy n và
        xây d ng tiêu chu	n ki m nghi m bài thu c Đông y, thu c c truy n.
       7. Đ u tư kinh doanh trung tâm th d c, th thao, nhà t p luy n, câu l c b th d c th thao,
        sân v n đ ng, b bơi; cơ s s n xu t, ch
 t o, s a ch a trang thi
t b , phương ti n t p
        luy n th d c th thao.
       8. Đ u tư kinh doanh thư vi n công c ng c p huy n, thư vi n chuyên ngành, thư vi n đ i
        h c, thư vi n thu c các cơ s giáo d c, thư vi n c ng đ ng, thư vi n tư nhân có ph c v
        c ng đ ng và phát tri n văn hóa đ c ph c v h c t p su t đ i.
       9. Đ u tư phát tri n các t ch c ki m đ nh ch t lư
ng giáo d c ngh nghi p và s n xu t thi
t
        b giáo d c ngh nghi p.

                          DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ           101
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19