Page 15 - Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư
P. 15

V. NGÀNH, NGHỀ KHÁC        1. Hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.
        2. Hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử.
        3. Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
         đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh
         cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc
         chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của
         pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
        4. Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

    102     DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20