Page 8 - Dự Án Đầu Tư
P. 8

8      DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ                                                     nh: Sưu T m
     01 01  KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG TỈNH QUẢNG NINH          KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG TỈNH QUẢNG NINH

            Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long

     Trung tâm TP Hà Nội 150 km Sân bay QT Nội Bài 140 km Cửa khẩu QT Móng Cái 180 km Cảng Tuần Châu 1,5 km Ga Hạ Long 10 km
     Trung tâm TP Hạ Long 20 km Sân bay QT Cát Bi 40 km    Cảng Hạ Long 15 km
               Sân bay QT Vân Đồn 60 km


                                Hiện trạng sử dụng đất: UBND TP.Hạ Long đã ban
      Mục tiêu: Hình thành trung tâm về Công nghệ      hành Quyết định số 8476/QĐ-UBND ngày
      thông tin (CNTT), tạo hạ tầng cho ứng dụng và     20/12/2018 về việc phê duyệt khái toán kinh phí bồi
      phát triển CNTT; thúc đẩy phát triển ngành công    thường GPMB để thực hiện dự án với tổng giá trị bồi
      nghiệp CNTT, sản xuất các sản phẩm CNTT,       thường, hỗ trợ và chi phí thực hiện: 21.714.121.000
      phần mềm, hệ thống tự động, điều khiển phục      đồng (Do trên đất vẫn còn đơn vị nhà ở của một số
      vụ phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế     hộ dân)
      tạo, công nghiệp công nghệ cao của Tỉnh.
                                Hiệu quả dự án: Khu công nghệ thông tin tập trung
      Quy mô/ công suất: Diện tích: 91.884 m2, bao     Quảng Ninh sẽ góp phần giúp tỉnh Quảng Ninh đi đầu
      gồm:
                                 trong việc cải thiện chỉ số công nghệ và năng lực đổi
    + Khách sạn 5 sao, Tòa nhà văn phòng công    mới – sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu
      nghệ thông tin và phụ trợ; Trung tâm sản xuất     hút nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đẩy
      cung cấp dịch vụ phụ trợ;               mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp
                                 ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.
    + Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công
      nghệ thông tin và phụ trợ;

    + Trung tâm quản lý và cung cấp dịch vụ cho khu
      công nghệ thông tin;

    + Trung tâm thể dục thể thao và giải trí; Văn
      phòng đại diện của các tập đoàn;

    + Trung tâm nghiên cứu và phát triển cung ứng
      nguồn nhân lực; Nhà ở cho khu công nghệ
      thông tin.

      Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.798,855 tỷ đồng

      Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13