Tin tức đầu tư


UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh năm 2022

06/09/2022

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 06/9/2022 về việc triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh năm 2022. Đây là năm thứ 08 tỉnh Quảng Ninh triển khai hoạt động đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương (DDCI).  

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội giữa các Sở, ban, ngành trong tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các phòng, ban, phường, xã cấp cơ sở. Giúp tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các Sở, ban, ngành. 

Kết quả DDCI được sử dụng để tham mưu giải pháp nâng cao PCI những năm tiếp theo, đồng thời nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của lĩnh vực khảo sát. Tạo sự lan tỏa truyền thông mạnh mẽ về DDCI Quảng Ninh 2022 như điểm nhấn quan trọng trong triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP và quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo PCI quốc gia. Đây cũng là căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương và các Sở, ngành thuộc tỉnh Quảng Ninh trong việc cải thiện MTĐTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh...

Link tải Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh tại đây.