Thứ tư, 14/3/2018 Cập nhật lần cuối lúc 08:06

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)

Ngày 5-3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1231/UBND-QLĐĐ1 về việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016­-2020) tỉnh Quảng Ninh.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 13-02-2018; để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh  chỉ đạo:

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh trước ngày 13-3-2018; tham mưu để UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố làm căn cứ cho UBND các huyện, thị xã, thành phố lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trước ngày 15-3-2018; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập điều chỉnh quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực hội đồng thẩm định) để tổ chức thẩm định trước ngày 30-4-2018; rà soát điều chỉnh quy hoạch của địa phương có sử dụng đất cho phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử đụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 13-02-2018 và rà soát điều chỉnh các quy hoạch đảm bảo không lấy vào đất có rừng phòng hộ, đất rừng tự nhiên, trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xă hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định; giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch. Đồng thời, cần xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Các sở, ban, ngành rà soát điều chỉnh quy hoạch của ngành có sử dụng đất cho phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh và rà soát điều chỉnh các quy hoạch đảm bảo không lấy vào đất có rừng tự nhiên, trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm chắc các quy định của pháp luật đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất./.

Tệp đính kèm
 
Theo quangninh.gov.vn