Thông tin Korea Desk Quảng Ninh


Bộ phận Hỗ trợ đầu tư Hàn Quốc cấp tỉnh (Japan Desk Quảng Ninh) được thành lập theo quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

1. Mục tiêu:

2. Cơ cấu tổ chức Korea Desk Quảng Ninh

 

3. Quy chế hoạt động của Korea Desk Quảng Ninh

Korea Desk Quảng Ninh hoạt động theo quy chế tại Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

4. Chức năng nhiệm vụ

5. Chương trình hoạt động

Chương trình Xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư Hàn Quốc năm 2021, định hướng giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 29/7/2021.