Thông tin Japan Desk Quảng Ninh


Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản cấp tỉnh
(Japan Desk Quảng Ninh) được thành lập theo quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

1. Mục tiêu

2. Cơ cấu tổ chức

3. Quy chế hoạt động của Japan Desk Quảng Ninh

Japan Desk Quảng Ninh hoạt động theo quy chế tại Quyết định số 4739/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

4. Quy chế hoạt động của Bộ phận Thường trực Japan Desk

Bộ phận Thường trực Văn phòng Japan Desk Quảng Ninh hoạt động theo quy chế tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

5. Chức năng nhiệm vụ