Tuesday,18 November
Ông Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện Văn phòng JETRO tại Hà Nội cho biết, hiện có rất nhiều địa phương mong muốn và đề nghị ký kết chương trình hợp tác với JETRO, nhưng đến nay Quảng Ninh là tỉnh duy nhất của Việt Nam mà JETRO ký kết chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ và thúc đẩy thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào địa phương.