I. Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh