I. Các dự án IPA trình đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

Năm 2018

1. Quý II

2. Quý I

Năm 2017

1. Quý IV

2. Quý III

3. Quý II

4. Quý I

Năm 2016

1. Quý IV

2. Quý III

3. Quý II

4. Quý I

Năm 2015

1. Quý IV

II. Các dự án IPA trình đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch

Năm 2020

1. Quý III

2. Quý II

3. Quý I

4. Quý IV

Năm 2019

1. Quý IV

2. Quý III

3. Quý II

4. Quý I

Năm 2018

1. Quý II

2. Quý I

Năm 2017

1. Quý IV

2. Quý III

3. Quý II

4. Quý I

Năm 2016

1. Quý II

2. Quý III

Năm 2015

1. Quý IV

2. Quý III

3. Quý II

4. Quý I

Năm 2014

1. Quý IV

2. Quý III

3. Quý II

Năm 2013
Năm 2012

III. Các dự án IPA trình đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT)

Cấp giấy chứng nhận đầu tư mới trong nước

1. Danh mục dự án có vốn đầu tư trong nước đã được cấp mới năm 2015

2. Năm 2015

Cấp giấy chứng nhận đầu tư mới nước ngoài

1. Năm 2015

2. Năm 2014

3. Năm 2013

Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh và đăng ký lại trong nước

1. Danh mục dự án có vốn đầu tư trong nước đã được cấp điều chỉnh năm 2015

2. Năm 2015

3. Năm 2014

4. Năm 2013

5. Năm 2012

Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh và đăng ký lại nước ngoài

1. Danh mục dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp điều chỉnh năm 2015

2. Năm 2015

3. Năm 2014

4. Năm 2013

5. Năm 2012

IV. Các dự án UBND tỉnh thu hồi quyết định đầu tư