SEARCH

 

 

Chức năng nhiệm vụ


I. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

1. Chức năng

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp nhận và xử lý thủ tục đầu tư trong phạm vi được giao ngoài ngân sách, ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; tư vấn và hỗ trợ cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định, có trụ sở đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư

- Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin thị trường trong và ngoài nước, cơ chế chính sách về đầu tư của tỉnh và của Trung ương; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài nước tiến hành các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh về môi trường đầu tư, về thành tựu phát triến kinh tế, văn hóa xã hội, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết, các cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm kêu gọi thu hút đầu tư.

- Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư.

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai các bước tiếp theo sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Tham mưu hoặc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong lĩnh vực hoạt động của Ban; hướng dẫn, xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; khuyến khích kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các chương trình tuyên truyền đối ngoại, văn hóa; thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các dự án đã được chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch và các dự án đã được chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (xúc tiến đầu tư tại chỗ) thông qua các hình thức hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án hiệu quả.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đón tiếp, làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư; kết nối, xây dựng nội dung, chương trình làm việc cho các đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh ở trong nước và ngoài nước.

- Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện các lĩnh vực xúc tiến và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật

2. Tiếp nhận và xử lý thủ tục đầu tư

- Hướng dẫn chung về trình tự, thủ tục đầu tư; phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục đầu tư ban đầu cho nhà đầu tư theo quy định; trực tiếp tham mưu thực hiện thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án trong địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế).

- Là đầu mối trực tiếp tiếp xúc, thông tin cho nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư và lựa chọn địa điểm phù hợp trên cơ sở các quy hoạch, quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo đầu tư thực hiện các dự án ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện nghiên cứu lập quy hoạch của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch; báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi quyết định chấp thuận địa điêm nghiên cứu lập quy hoạch nếu tố chức, cá nhân đó không thực hiện đúng tiến độ quy định tại quyết định chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch và tô chức, cá nhân đó phải tự chịu trách nhiệm về các khoản kinh phí liên quan đến công việc đã thực hiện.

3. Thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp

- Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chuyên ngành, chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư...để hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn mục tiêu đầu tư và địa điểm đầu tư phù hợp trên địa bàn tỉnh.

- Công khai các thủ tục đầu tư, thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các thông tin về kinh tế - xã hội được phép công khai thông tin.

- Cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; tình hình đầu tư; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và vùng lãnh thố; pháp luật, cơ chế, chính sách; tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư khi có đề nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư; cung cấp các dịch vụ công nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp.

- Hướng dẫn, tư vấn cho các cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước chọn lựa đối tác đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức đầu tư phù hợp. Hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, hình thành dự án đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình dự án (bao gồm cả xúc tiến đầu tư ra nước ngoài). Chủ trì tổ chức các cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư; tìm kiếm, xây dựng chương trình hợp tác, đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia.

- Tư vấn chính sách, pháp luật về đầu tư. Tư vấn và hướng dẫn về thủ tục hành chính phục vụ cho hoạt động đầu tư. Tư vấn theo đề nghị của các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đên hoạt động đầu tư trên cơ sơ quy định hiện hành của nhà nước và của UBND tỉnh.

- Thực hiện biên soạn, phát hành bản tin và các sản phẩm in ấn liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư.

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đầu tư. Hỗ trợ các địa phương tố chức các hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Tư vấn lập quy hoạch và lập hồ sơ dự án đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án hoặc đã được chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch. Lập và tư vấn lập hồ sơ dự án kêu gọi đầu tư đối với các dự án trong Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm kiếm, tiếp cận các nguồn tài chính của ngân hàng, quỹ hỗ trợ đầu tư.

- Phối hợp tổ chức bồi dường, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức phổ biên các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu. Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đâu tư triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triên khai dự án đầu tư; tiếp nhận, tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Thực hiện các dịch vụ quảng cáo cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Ban theo quy định

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật

II. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Ban

1. Phòng Xúc tiến đầu tư

1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

3. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

4. Cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin thị trường trong và ngoài nước, cơ chế chính sách về đầu tư của tỉnh và của Trung ương; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài nước tiến hành các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh về môi trường đầu tư, về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết, các cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm kêu gọi thu hút đầu tư.

5. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư.

6. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

7. Hướng dẫn, xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

8. Thực hiện tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

a. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đầu tư. Hỗ trợ các địa phương tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư.

b. Tổ chức hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; khuyến khích kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các chương trình tuyên truyền đối ngoại, văn hóa, hoạt động hợp tác quốc tế.

c. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đón tiếp, làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư; kết nối, xây dựng nội dung, chương trình làm việc cho các đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh ở trong nước và ngoài nước.

d. Thực hiện việc đặt banner quảng cáo của doanh nghiệp trên cổng thông tin của Ban.

e. Chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn khác trong hợp tác truyền thông với các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và ngoài nước.

9. Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện các lĩnh vực xúc tiến và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện biên soạn, phát hành bản tin và các sản phẩm in ấn liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư.

11. Chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn khác tham mưu xây dựng Quy chế quản lý, vận hành và là đầu mối Tổ chức quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của cổng thông tin điện tử của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động liên quan đến mảng công tác của Phòng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Ban giao.

2. Phòng Tư vấn đầu tư

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

2. Trực tiếp tham mưu thực hiện thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

3. Hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư và lựa chọn địa điểm phù hợp trên cơ sở các quy hoạch, quy định hiện hành, tham mưu cho Ban báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện nghiên cứu lập quy hoạch của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch hoặc được tỉnh chấp thuận giao làm nhà đầu tư thực hiện dự án; Báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý hoặc thu hồi quyết định liên quan đến thủ tục nghiên cứu địa điểm lập quy hoạch do Ban tham mưu.

5. Tư vấn lập quy hoạch và lập hồ sơ dự án; Tư vấn chính sách, pháp luật về đầu tư; Tư vấn và hướng dẫn về thủ tục hành chính phục vụ cho hoạt động đầu tư. Tư vấn theo đề nghị của các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trên cơ sở quy định hiện hành của nhà nước và của UBND tỉnh.

6. Hướng dẫn và đôn đốc thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo đầu tư thực hiện các dự án ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định.

7. Là đầu mối tổng hợp và cung cấp thông tin về kết quả thu hút đầu tư của Ban và của Tỉnh theo yêu cầu của lãnh đạo Ban; Thường trực tại Trung tâm HCC, tổng hợp và báo cáo định kỳ tình hình triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại TTHCC; Thường trực tổ tổng hợp thông tin chính sách đối với các dự án đầu tư.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động liên quan đến mảng công tác của Phòng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Ban giao.